Ταξινόμηση Λίστας Αλφαβητικά Στο Word 13

Posted on Updated on

Sort A List Alphabetically in Word 13

Είναι εύκολο να ταξινομήσουμε λίστες στο Excel, αλλά τι συμβαίνει όταν θέλουμε να ταξινομήσουμε λίστες στο Word; Τι γίνεται όταν θέλουμε να ταξινομήσουμε είτε αλφαβητικά, αριθμητικά ή ακόμα βάση ημερομηνιών; Εδώ κάνει την εμφάνισή του το χαρακτηριστικό Ταξινόμηση (Sort). Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε μία λίστα με ονόματα τα οποία δεν είναι ταξινομημένα. Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξουμε τη λίστα με τα ονόματα όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Selected Text

Αφού επιλεγεί η λίστα με τα ονόματα, βεβαιωνόμαστε ότι είναι επιλεγμένο το tab Κεντρική (Home), και τότε από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Παράγραφος (Paragraph) επιλέγουμε την εντολή Ταξινόμηση (Sort) όπως φαίνεται και παρακάτω. Με την εντολή αυτή μπορούμε να ταξινομήσουμε τη λίστα είτε αλφαβητικά ή με αριθμητική σειρά.

Sort

Αφού επιλεγεί η εντολή Ταξινόμηση (Sort), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση Κειμένου (Sort Text) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Sort Text

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούμε να ταξινομήσουμε τη λίστα μας με βάση:

  • Παράγραφοι (Paragraphs)
  • Επικεφαλίδες (Headings)
  • Πεδίο 1 (Field 1)

Αφού επιλέξουμε τι θέλουμε να ταξινομήσουμε, στα δεξιά μπορούμε να επιλέξουμε από το πτυσσόμενο μενού είτε:

  • Κείμενο (Text)
  • Αριθμός (Number)
  • Ημερομηνία (Date)

Έπειτα έχουμε την επιλογή να ταξινομήσουμε τη λίστα μας είτε Αύξουσα (Ascending) είτε Φθίνουσα (Descending).

Μπορούμε να ταξινομήσουμε τη λίστα μας με τρία διαφορετικά κριτήρια. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε τα αντίστοιχα πεδία.

Sort Text By

Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Ταξινόμηση Κειμένου (Sort Text), μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ένα από τα δύο κουμπιά ελέγχου ανάλογα με το τι έχουμε.

  • Υπάρχει Γραμμή Κεφαλίδων (Header Row)
  • Δεν Υπάρχει Γραμμή Κεφαλίδων (No Header Row)

Εάν θέλουμε να ταξινομήσουμε τη λίστα μας με περισσότερες επιλογές, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου Επιλογές (Options) που βρίσκεται στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση Κειμένου (Sort Text) και βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος. Αφού επιλεγεί εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Ταξινόμησης (Sort Options). Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κάνουμε, πατάμε στο κουμπί ΟΚ και στα δύο παράθυρα για να επιστρέψουμε στο έγγραφό μας και για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Sort Options

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε πώς έχει ταξινομηθεί η λίστα αλφαβητικά.

Sorted

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει την εντολή Ταξινόμηση (Sort) στο Word 13.

Sort A List Alphabetically in Word 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s