Ποσοστά Ζουμ στο Word 13

Posted on Updated on

Zoom Levels in Word 13

Πολλές φορές θέλουμε να αλλάξουμε το Ποσοστό του Ζουμ (Zoom Level) του Εγγράφου του Word έτσι ώστε να το επεξεργαστούμε ή να το αναγνώσουμε. Στο Word 13 έχουμε στη διάθεσή μας πολλά προκαθορισμένα Ποσοστά Ζουμ (Zoom Levels) ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Ζουμ (Zoom) όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Αυτή η περιοχή αποτελείται από τις εντολές που θα περιγραφούν παρακάτω.

View -  Zoom

Πρώτα έχουμε την εντολή Ζουμ (Zoom) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Αφού επιλεγεί η εντολή Ζουμ (Zoom), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ζουμ (Zoom) όπου μπορούμε να ενεργοποιήσουμε μία από τις παρακάτω εντολές:

  • 200%
  • 100%
  • 75%
  • Ποσοστό (Percent): Καθορίζουμε εμείς το ποσοστό Ζουμ.
  • Πλάτος Σελίδας (Page Width)
  • Πλάτος Κειμένου (Text Width)
  • Ολόκληρη Σελίδα (Whole Page)
  • Πολλές Σελίδες (Many Pages)

Zoom Window

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει από το tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Ζουμ (Zoom), την εντολή 100% και απευθείας το Ποσοστό Ζουμ (Zoom Level) του εγγράφου μας άλλαξε σε 100%.

100%

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει από το tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Ζουμ (Zoom), την εντολή Μία Σελίδα (One Page) και απευθείας το Ποσοστό Ζουμ (Zoom Level) του εγγράφου μας άλλαξε έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε ολόκληρη τη σελίδα στο παράθυρο.

One Page

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει από το tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Ζουμ (Zoom), την εντολή Πολλές Σελίδες (Multiple Pages) και απευθείας το Ποσοστό Ζουμ (Zoom Level) του εγγράφου μας άλλαξε έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε πολλές σελίδες στο παράθυρο.

Multiple Pages

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει από το tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Ζουμ (Zoom), την εντολή Πολλές Σελίδες (Multiple Pages) και απευθείας το Ποσοστό Ζουμ (Zoom Level) του εγγράφου μας άλλαξε έτσι ώστε το πλάτος της σελίδας να ταιριάζει με το πλάτος του παραθύρου.

Page Width

Για να αλλάξουμε το Ποσοστό Ζουμ (Zoom Level) του εγγράφου μας απλά και γρήγορα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τον Ρυθμιστή Ζουμ (Zoom Slider) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου του Word όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Zoom Slider

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει τα Ποσοστά Ζουμ (Zoom Level) στο Word 13.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s