Τροποποίηση Επιλογών Αποκοπής, Αντιγραφής και Επικόλλησης Στο Word 365

Posted on

Modify The Cut, Copy and Paste Options in Word 365

Όταν κάνουμε Αποκοπή (Cut) ή Αντιγραφή (Copy) και κάνουμε Επικόλληση (Paste) στο Έγγραφό (Document) μας, θέλουμε το κείμενο να μοιάζει σύμφωνα με την προέλευση του ή να μοιάζει σύμφωνα με τον νέο προορισμό του; Μερικές φορές θέλουμε την πρώτη επιλογή και άλλες φορές την δεύτερη επιλογή. Μπορεί όμως να χρησιμοποιούμε τις ίδιες Επιλογές Επικόλλησης (Paste Options), και αναρωτιόμαστε εάν μπορούμε να τροποποιήσουμε τις Επιλογές Επικόλλησης (Paste Options) σε αυτό που χρειαζόμαστε στο Word 365.

Επιλογές Αποκοπής, Αντιγραφής, Επικόλλησης Στο Word 365

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή Backstage, και από εκεί να επιλέξουμε από το πτυσσόμενο μενού την κατηγορία Επιλογές (Options) από τα αριστερά όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

File - Options

Αφού επιλέξουμε την εντολή Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word (Word Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα, όπου και από τα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Για Προχωρημένους (Advanced). Αφού επιλεγεί η κατηγορία Για Προχωρημένους (Advanced), από το μέσο του παραθύρου πλοηγούμαστε μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Αποκοπή, Αντιγραφή και Επικόλληση (Cut, Copy and Paste), όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω.

Advanced - Cut, Copy and Paste

Κάτω από την περιοχή Αποκοπή, Αντιγραφή και Επικόλληση (Cut, Copy and Paste) έχουμε τις ακόλουθες εντολές στη διάθεσή μας προς χρήση είτε να ενεργοποιήσουμε είτε να απενεργοποιήσουμε, και που είναι οι εξής:

  • Επικόλληση Μέσα Στο Ίδιο Έγγραφο (Pasting Within The Same Documents): Αφού επιλέξουμε την εντολή, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού όπου και μπορούμε να επιλέξουμε από τα εξής: Διατήρηση Μορφοποίησης Προέλευσης – Προεπιλογή (Keep Source Formatting – Default), Συγχώνευση Μορφοποίησης (Merge Formatting) και Διατήρηση Μόνο του Κειμένου (Keep Text Only).

Pasting Within The Same Document

  • Επικόλληση Μεταξύ Εγγράφων (Pasting Between Documents): Αφού επιλέξουμε την εντολή, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού όπου και μπορούμε να επιλέξουμε από τα εξής: Διατήρηση Μορφοποίησης Προέλευσης – Προεπιλογή (Keep Source Formatting – Default), Συγχώνευση Μορφοποίησης (Merge Formatting) και Διατήρηση Μόνο Του Κειμένου (Keep Text Only).

Pasting Between Documents

  • Επικόλληση Μεταξύ Εγγράφων Όταν Υπάρχει Διένεξη Ορισμών (Pasting Between Documents When Style Definitions Conflict): Αφού επιλέξουμε την εντολή, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού όπου και μπορούμε να επιλέξουμε από τα εξής: Διατήρηση Μορφοποίησης Προορισμού (Keep Source Formatting), Χρήση Στυλ Προορισμού – Προεπιλογή (Use Destination Style – Default), Συγχώνευσης Μορφοποίησης (Merge Formatting) και Διατήρηση Μόνο Του Κειμένου (Keep Text Only). Pasting Between Documents
  • Επικόλληση Από Άλλα Προγράμματα (Pasting From Other Programs): Αφού επιλέξουμε την εντολή, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού όπου και μπορούμε να επιλέξουμε από τα εξής: Διατήρηση Μορφοποίηση Προέλευσης – Προεπιλογή (Keep Source Formatting-Default), Συγχώνευση Μορφοποίησης (Use Destination Styles) και Διατήρηση Μόνο Του Κειμένου (Keep Text Only).

Pasting From Other Programs

  • Εισαγωγή/Επικόλληση Εικόνων Ως: (Insert Paste Pictures As:) Εάν επιλέξουμε το πτυσσόμενο μενού στα αριστερά, θα μπορέσουμε να επιλέξουμε από τις εξής ακόλουθες εντολές: Σε Ευθυγράμμιση Με Το Κείμενο (In Line With Text), Τετράγωνο (Square), Σφιχτό (Tight), Πίσω Από Το Κείμενο (Behind Text), Εμπρός Από Το Κείμενο (In Front Of Text), Δια Μέσου (Through) και Επάνω Και Κάτω (Top And Bottom).

Insert/Paste Picture As

Στο κάτω μέρος της περιοχής Αποκοπή, Αντιγραφή και Επικόλληση (Cut, Copy and Paste) των Επιλογών Του Word (Word Options), μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τις ακόλουθες εντολές ανάλογα με την ρύθμιση που θέλουμε να εφαρμόσουμε:

  • Διατήρηση Κουκκίδων Και Αρίθμησης Κατά Την Επικόλληση Κειμένου Με την Επιλογή “Διατήρηση Μόνο Του Κειμένου” (Keep Bullets And Numbers When Pasting Text With Keep Text Only Option)
  • Χρήση Του Πλήκτρου Insert Για Επικόλληση (Use The Insert Key For Paste)
  • Εμφάνιση Κουμπιού “Έξυπνης Επικόλλησης” Όταν Επικολλάται Περιεχόμενα (Show Paste Options Button When Content is Pasted)
  • Χρήση “Έξυπνης” Αποκοπής Και Επικόλλησης (Use Smart Cut and Paste)

Activate Check Boxes

Εάν επιλέξουμε το κουμπί Ρυθμίσεις (Settings), στα δεξιά της εντολής Χρήση Έξυπνης Αποκοπής και Επικόλλησης (Use Smart Cut And Paste), θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις (Settings) όπως εμφανίζεται και παρακάτω, όπου και μπορούμε να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις που θέλουμε.

Cut, Copy and Paste Settings

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει την διαδικασία Τροποποίησης Επιλογών Αποκοπής, Αντιγραφής και Επικόλλησης Στο Word 365 (Modify The Cut, Copy and Paste Options in Word 365).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s