Πώς Να Κάνουμε Διαγραφή Κελιών, Γραμμών, Στηλών και Φύλλων Εργασίας Στο Excel;

Posted on

How To Delete Cells, Rows, Columns and Spreadsheets in an Excel Workbook?

Σε προηγούμενη ανάρτησή μου, αναφέρθηκα πώς κάνουμε Εισαγωγή Κελιού, Κελιών, Γραμμής, Γραμμών, Στήλης, Στηλών, Φύλλου και Φύλλων Εργασίας σε ένα Βιβλίο Εργασίας του Excel (To Insert Cell, Cells, Row, Rows, Column, Columns and Sheet, Sheets in a Excel Workbook). Τι συμβαίνει όμως, όταν φτάσουμε στο σημείο να θέλουμε να κάνουμε Διαγραφή Κελιού, Κελιών, Γραμμής, Γραμμών, Στήλης, Στηλών, Φύλλου και Φύλλων Εργασίας σε ένα Βιβλίο Εργασίας του Excel; (Delete Cell, Cells, Row, Rows, Column, Columns and Sheet, Sheets in a Excel Workbook). Το μόνο που χρειάζεστε να κάνετε είναι να διαβάστε την παρακάτω ανάρτηση.

Διαγραφή Κελιών, Γραμμών, Στηλών & Φύλλων Εργασίας Στο Excel

Για να Διαγράψουμε Κελιά (Delete Cells) σε ένα Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet), θα πρέπει να επιλέξουμε την περιοχή Κελιών (Cells) που θέλουμε να Διαγράψουμε (Delete) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Ο αριθμός των Κελιών (Cells) που έχουν επιλεγεί, ο ίδιος αριθμός Κελιών (Cells) θα Διαγραφούν (Delete) στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) μας.

Selected Cells

Αφού επιλεγεί η περιοχή Κελιών (Cells), υπάρχουν δύο τρόποι για να γίνει η Διαγραφή Κελιών (Delete Cells). Ο πρώτος τρόπος είναι να κάνουμε ένα δεξί κλικ με το ποντίκι μας πάνω από την επιλεγμένη περιοχή, και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται να επιλέξουμε την εντολή Διαγραφή (Delete) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Delete Cells

Ο δεύτερος τρόπος είναι να επιλέξουμε το tab Κεντρική (Home) και να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κελιά (Cells) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα, όπου και έπειτα επιλέγουμε την εντολή Διαγραφή (Delete) και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Διαγραφή Κελιών (Delete Cells).

Delete Cells

Όποιον τρόπο και εάν επιλέξουμε, το ίδιο παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται όπου και ονομάζεται Διαγραφή (Delete), όπου και έχουμε τις εξής διαθέσιμες επιλογές να επιλέξουμε:

  • Μετακίνηση Κελιών Προς Τα Αριστερά (Shift Cells Left)
  • Μετακίνηση Κελιών Προς Τα Επάνω (Shift Cells Up)
  • Ολόκληρη Γραμμή (Entire Row)
  • Ολόκληρη Στήλη (Entire Column)

Delete Cells Dialog Box

Για να Διαγράψουμε Γραμμές (Delete Rows) σε ένα Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet), θα πρέπει να επιλέξουμε τον αριθμό Γραμμών (Rows) που θέλουμε να Διαγράψουμε (Delete). Όταν Διαγράψουμε Γραμμές (Delete Rows), ο ίδιος αριθμός Γραμμών (Rows) που έχουν επιλεγεί θα Διαγραφούν (Delete) και οι Γραμμές (Rows) που βρίσκονται από κάτω θα μετακινηθούν προς τα επάνω, ανάλογα με το πόσες Γραμμές (Rows) είχαν επιλεγεί. Ο πρώτος τρόπος για να Διαγράψουμε Γραμμές (Delete Rows), είναι να κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω από τις επιλεγμένες Γραμμές (Rows) και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται να επιλέξουμε την εντολή Διαγραφή (Delete).

Delete Rows

Ο δεύτερος τρόπος, είναι να επιλέξουμε το tab Κεντρική (Home) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κελιά (Cells) να επιλέξουμε την εντολή Διαγραφή (Delete). Από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Διαγραφή Γραμμών Φύλλου (Delete Sheet Rows). Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ο ίδιο αριθμός των επιλεγμένων Γραμμών (Rows), αυτές και θα Διαγραφούν (Deleted).

Delete Sheet Rows

Για να Διαγράψουμε Στήλες (Delete Columns) σε ένα Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet), θα πρέπει να επιλέξουμε τον αριθμό Στηλών (Columns) που θέλουμε να Διαγράψουμε (Delete). Όταν Διαγράψουμε Στήλες (Delete Columns), ο ίδιος αριθμός Στηλών (Columns) που έχουν επιλεγεί θα Διαγραφούν (Delete) και οι Στήλες (Columns) που βρίσκονται από δεξιά θα μετακινηθούν προς τα αριστερά, ανάλογα με το πόσες Στήλες (Columns) είχαν επιλεγεί. Ο πρώτος τρόπος για να Διαγράψουμε Στήλες (Delete Columns), είναι να κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω από τις επιλεγμένες Στήλες (Columns) και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται να επιλέξουμε την εντολή Διαγραφή (Delete)

Delete Columns

Ο δεύτερος τρόπος είναι να επιλέξουμε το tab Κεντρική (Home), να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κελιά (Cells) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Έπειτα επιλέγουμε την εντολή Διαγραφή (Delete) και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την εντολή Διαγραφή Στηλών Φύλλου (Delete Sheet Columns). Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω ο αριθμός των Στηλών (Columns) που είχαν επιλεγεί, ο ίδιος αριθμός Στηλών (Columns) θα Διαγραφούν (Delete).

Delete Columns

Για να Διαγράψουμε ένα Φύλλο Εργασίας (Delete Spreadsheet) στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook), ο πρώτος τρόπος είναι να ενεργοποιήσουμε το Φύλλο Εργασίας (Worksheet) με το ποντίκι μας, και να κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω του. Από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται, επιλέγουμε την εντολή Διαγραφή (Delete) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Εάν το Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) δεν περιέχει καθόλου Δεδομένα (Data), το Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) θα διαγραφεί απευθείας χωρίς καμία προειδοποίηση. Εάν το Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) περιέχει Δεδομένα (Data), ένα ενημερωτικό παράθυρο διαλόγου θα εμφανιστεί όπου και θα μας ζητηθεί εάν είμαστε σίγουροι για τη Διαγραφή (Delete).

Delete Sheet

Ο δεύτερος τρόπος είναι να επιλέξουμε το tab Κεντρική (Home), θα πρέπει να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κελιά (Cells) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Επιλέγουμε την εντολή Διαγραφή (Delete) και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Διαγραφή Φύλλου (Delete Sheet). Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω εάν το Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) δεν περιέχει καθόλου Δεδομένα (Data), το Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) θα διαγραφεί απευθείας χωρίς καμία προειδοποίηση. Εάν το Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) περιέχει Δεδομένα (Data), ένα ενημερωτικό παράθυρο διαλόγου θα εμφανιστεί όπου και θα μας ζητηθεί εάν είμαστε σίγουροι για τη Διαγραφή (Delete).

Delete Sheet

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Διαγραφή Κελιών, Γραμμών, Στηλών και Φύλλων Εργασίας Σε Ένα Βιβλίο Εργασίας του Excel (How To Delete Cells, Rows, Columns and Spreadsheets in an Excel Workbook).

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s