Πώς Να Τροποποιήσουμε Τις Επιλογές Υπολογισμού Σε Βιβλίο Εργασίας Του Excel;

Posted on

How To Modify The Calculation Options in a Microsoft Excel Workbook?

Στο Microsoft Excel, όλα τα ήδη ανοιχτά Βιβλία Εργασίας (Workbook), χρησιμοποιούνε την ίδια μέθοδο Υπολογισμού (Calculation) ανεξάρτητα σε ποια λειτουργία τα έχουμε αποθηκεύσει. Για να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές Επιλογές Υπολογισμού (Calculation Modes), θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές διαδικασίες για να δουλέψουμε με Βιβλία Εργασίας (Workbooks) που χρησιμοποιούν διαφορετικές Επιλογές Υπολογισμού (Calculation Modes). Από προεπιλογή, ο τρόπος που έχει οριστεί για τον επαναϋπολογισμό σε ένα Βιβλίο Εργασίας (Workbook) είναι ο αυτόματος. Εάν κάνουμε κάποιες αλλαγές σε ένα κελί που αναφέρεται σε έναν Τύπο (Formula), το Excel θα επαναϋπολογίσει τον Τύπο (Formula) έτσι ώστε να επιστρέψει το σωστό αποτέλεσμα βασισμένο στις αλλαγές. Να έχετε υπόψη, ότι εάν ο Τύπος (Formula) που επαναϋπολογίζεται χρησιμοποιείται σαν Αναφορά Κελιού (Cell Reference) σε άλλου Τύπους (Formulas), όλοι οι άλλοι Τύποι (Formulas) που εξαρτώνται από τον επανϋπολογιζόμενο Τύπο (Formula) θα επανϋπολογιστεί επίσης. Για να μάθουμε πώς μπορούμε να Τροποποιήσουμε Τις Επιλογές Υπολογισμού (Modify The Calculation Options) σε ένα Βιβλίο Εργασίας (Workbook) του Excel, απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Τροποποιήσουμε Τις Επιλογές Υπολογισμού Στο Excel

Μπορούμε να επιλέξουμε το tab Τύποι (Formulas) και από τα δεξιά της περιοχής της κορδέλα να εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Υπολογισμός (Calculation) και να επιλέξουμε την εντολή που ονομάζεται Επιλογές Υπολογισμού (Calculation Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού την επιλέξουμε, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με τις εντολές Αυτόματος (Automatic), Αυτόματος Εκτός Πίνακες Δεδομένων (Automatic Except For Data Tables) και Μη Αυτόματος (Manual). Οι τρεις αυτές επιλογές θα περιγραφούν παρακάτω.

Calculation Options

Άλλος τρόπος για να τροποποιήσουμε τις Επιλογές Υπολογισμού (Calculation Options) είναι να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να μεταφερθούμε σε Προβολή (View) Backstage όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

How To Modify Calculation Options in Excel

Αφού βρεθούμε σε Προβολή (View) Backstage, από τα αριστερά του πτυσσόμενου μενού επιλέγουμε την εντολή Επιλογές (Options) όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω.

How To Modify Calculation Options in Excel

Αφού επιλέξουμε την εντολή που ονομάζεται Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Excel (Excel Options) όπως βλέπουμε και παρακάτω, όπου και από τα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Τύποι (Formulas).

How To Modify Calculation Options in Excel

Αφού επιλέξουμε την κατηγορία Τύποι (Formulas) από τα αριστερά του παραθύρου διαλόγου Επιλογές (Options) του Excel, στο πάνω μέρος του παραθύρου παρατηρούμε την περιοχή που ονομάζεται Επιλογές Υπολογισμού (Calculation Options). Οι Επιλογές Υπολογισμού (Calculation Options) που έχουμε είναι οι εξής και περιγράφονται παρακάτω.

How To Modify Calculation Options in Excel

  • Αυτόματος (Automatic): Όταν κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook), όλα τα τμήματα που επηρεάζονται στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook) θα υπολογιστούν ξανά.
  • Αυτόματος Εκτός Από Πίνακες Δεδομένων (Automatic Except For Data Tables): Όταν κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook), όλα τα τμήματα που επηρεάζονται στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook) θα υπολογιστούν ξανά εκτός από τα τμήματα από Πίνακες Δεδομένων (Data Tables). Οι Πίνακες Δεδομένων (Data Tables) θα υπολογιστούν ξανά μόνο όταν κάνουμε κάποια αλλαγή μέσα σε αυτά.
  • Μη Αυτόματος (Manual): Όταν κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook), όλα τα τμήματα που έχουν επηρεαστεί, για να υπολογιστούν και πάλι θα πρέπει να πατήσουμε στο πλήκτρο F9 ή να επιλέξουμε το tab Τύποι (Formulas) και από τα δεξιά της κορδέλας και από την περιοχή που ονομάζεται Υπολογισμοί (Calculation) να επιλέξουμε την εντολή Άμεσος Υπολογισμός (Calculation Now) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.
  • Νέος Υπολογισμός Βιβλίου Εργασίας Πριν Από Την Αποθήκευση (Recalculate Workbook Before Saving): Είτε ενεργοποιούμε είτε απενεργοποιούμε την εντολή ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε. Εάν το έχουμε συνεχώς ενεργοποιημένο, ο Υπολογισμός (Calculation) θα γίνεται κάθε φορά που αποθηκεύουμε το Βιβλίο Εργασίας (Workbook).

Calculate Now

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Τροποποιήσουμε Τις Επιλογές Υπολογισμού Σε Βιβλίο Εργασίας Του Excel; (How To Modify The Calculation Options in a Microsoft Excel Workbook?)

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s