Πώς Να Χρησιμοποιήσετε Την Συνάρτηση VLOOKUP Στο Microsoft Excel;

Posted on

Microsoft Excel Blog Banner

How To Use The VLOOKUP Function in a Microsoft Excel Spreadsheet?

Υπάρχουν αρκετές Συναρτήσεις (Formulas) διαθέσιμες στο Microsoft Excel. Υπάρχουν Συναρτήσεις (Functions), συνδυασμοί Συναρτήσεων (Functions), περισσότερες από ότι μπορούμε να φανταστούμε. Όταν ψάχνουμε μία Συνάρτηση (Function) για να αναζητήσουμε και να ανακτήσουμε δεδομένα από ένα Πίνακα (Table), εδώ κάνει την εμφάνισή της η Συνάρτηση (Function) VLOOKUP. Το V (vertical), είναι για το οριζοντίως, που σημαίνει ότι τα Δεδομένα (Data) στον Πίνακα (Table) θα πρέπει να είναι οργανωμένα οριζόντια και σε Γραμμές (Rows). Χρησιμοποιούμε τη Συνάρτηση (Function) VLOOKUP, όταν έχουμε ένα καλό οργανωμένο Πίνακα (Table), με όλα τις πληροφορίες τακτοποιημένα οριζόντια και μία Στήλη (Column) από τα αριστερά, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ταιριάξουμε μία Γραμμή (Row). Για να μάθετε περισσότερα και για να μάθετε πώς να χρησιμοποιήστε τη Συνάρτηση (Function) VLOOKUP, απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Χρησιμοποιήσετε Την Συνάρτηση VLOOKUP Στο Microsoft Excel

Στην παρακάτω εικόνα, έχω εισάγει Δεδομένα (Data) σε έναν Πίνακα (Table). Αυτός ο Πίνακας (Table) περιέχει πληροφορίες για Τηλεοπτικές Εκπομπές (TV Shows). Έχω τον Αριθμό Κατάταξης (Rank Number) της κάθε Εκπομπής (Show) μαζί με το όνομα του Δικτύου (Network) που την έχει δημιουργήσει καθώς και το ποσοστό των Θεατών (Viewers) που παρακολουθούν τις Εκπομπές (Shows). Η Κατάταξη (Rank) της κάθε Εκπομπής (Show), εξαρτάται από τις Θεάσεις (Viewers). Για παράδειγμα λοιπόν, θέλουμε να βρούμε ποιος είναι ο Τίτλος (Title) της Εκπομπής (Show) που βρίσκεται στη θέση 55 της Κατάταξης (Rank) στον Πίνακά (Table) μας. Παρακάτω, με την βοήθεια της Συνάρτησης (Function) VLOOKUP η διαδικασία είναι πολύ απλή και θα περιγραφεί αναλυτικά.

How To Use The VLOOKUP Function in a Microsoft Excel Spreadsheet?

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει το tab Τύποι (Formulas), και έπειτα από την περιοχή Βιβλιοθήκη Συναρτήσεων (Function Library), έχω επιλέξει την κατηγορία Αναζήτηση και Αναφορά (Lookup & Reference). Αφού επιλεγεί η κατηγορία Αναζήτηση και Αναφορά (Lookup & Reference), εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλες τις διαθέσιμες Συναρτήσεις (Functions), όπου και επιλέγω την Συνάρτηση (Function) VLOOKUP.

Τι κάνει η Συνάρτηση (Function) VLOOKUP; Αναζητά Μία Τιμή Στην Πρώτη Στήλη Ενός Πίνακα και Επιστρέφει Μία Τιμή Στην Ίδια Γραμμή Από Μία Καθορισμένη Στήλη. Εξ ορισμού, ο Πίνακας Θα Πρέπει Να Είναι Ταξινομημένος Κατά Αύξουσα Σειρά. (It Looks For A Value In The Leftmost Column Of A Table, And Then Returns A Value In The Same Row From A Column We Specify. By Default, The Table Must Be Sorted In An Ascending Order).

How To Use The VLOOKUP Function in a Microsoft Excel Spreadsheet?

Αφού επιλεγεί η Συνάρτηση (Function) VLOOKUP), το παράθυρο διαλόγου Ορίσματα της Συνάρτησης (Function Arguments) εμφανίζεται, όπως και στην παρακάτω εικόνα.

Το παράθυρο διαλόγου Ορίσματα Συνάρτησης (Function Arguments) της VLOOKUP απαρτίζεται από τα εξής:

 • Τιμή_Αναζήτησης: Είναι η τιμή που θα βρεθεί στην πρώτη στήλη του πίνακα και μπορεί να είναι μία τιμή, μία αναφορά ή μια ακολουθία χαρακτήρων κειμένου. Με άλλα λόγια, Είναι Αυτό Το Οποίο Αναζητάμε. (Lookup_value: Is the value to be found in the first column of the table, and can be a value, a reference, or a text string)
 • Πίνακας: Είναι ένας πίνακας κειμένου, αριθμών ή λογικών τιμών, από τον οποίο γίνεται η ανάκτηση δεδομένων. Η παράμετρος πίνακας, μπορεί να είναι μια αναφορά σε περιοχή ή όνομας περιοχής. Με άλλα λόγια Πού Να Βρούμε Αυτό Που Αναζητάμε. (Table_array: Is a table of text, numbers or logical values, in which data is retrieved. Table_array can be a reference to a range or a range name)
 • Αριθμός_δείκτη_στήλης: Είναι ο αριθμος στήλης στην περιοχή πίνακας από τον οποίο θα επιστραφεί η τιμή ταιριάσματος. Η πρώτη στήλη τιμών σε έναν πίνακαι είναι η Στήλη 1. Με άλλα λόγια, Τι Να Επιστρέψει (Col_index_num: Is the column number in the table_array from which the matching value should be returned. The first column of values in the table is the column 1. In other words, What To Return)
 • Περιοχή_αναζήτησης: Είναι μια λογική τιμή που παίρνει την τιμή TRUE ή παραλείπεται, για να βρεθεί το κατά προσέγγιση ταίριασμα στην πρώτη στήλη ταξινομημένη κατά αύξουσα σειρά στην τιμή FALSE, για να βρεθεί το ακριβές. (Range_lookup: Is a logical value: to find the closest match in the first column (sorted in ascending order) = TRUE or omitted; find an exact match = FALSE)

How To Use The VLOOKUP Function in a Microsoft Excel Spreadsheet?

Στην παρακάτω εικόνα, τα ορίσματα της Συνάρτησης (Functions) VLOOKUP είναι τα εξής:

 • Τιμή_Αναζήτησης (Lookup_value): Κάνω αναζήτηση για τα Δεδομένα (Data) του κελιού (Cell) G1, όπου σε αυτήν την περίπτωση το νούμερο 55 στην κατηγορία Κατάταξη (Rank).
 • Πίνακας (Table_array): Κάνω αναζήτηση σε όλον τον Πίνακα (Table) που ονομάζεται TOP_100_SHOWS_OF_2018_2019__TOTAL_VIEWERS, για τα δεδομένα που θα ανακτηθούν.
 • Αριθμός_δείκτη_στήλης (Col_index_num): Θέλω το αποτέλεσμα να αντληθεί από τη Στήλη (Column) 2, που σε αυτήν την περίπτωση είναι ο Τίτλος (Title) της Εκπομπής (Show).
 • Περιοχή_αναζήτησης (Range_lookup): TRUE Για να βρούμε το πλησιέστερο ταίριασμα.

How To Use The VLOOKUP Function in a Microsoft Excel Spreadsheet?

Αφού έχουμε καταχωρίσει όλα τα Ορίσματα (Arguments), απλώς πατάμε στο κουμπί Οκ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Ορίσματα Συνάρτησης (Function Arguments) για να δούμε το αποτέλεσμα. Στην παρακάτω εικόνα, σύμφωνα με τα Ορίσματα (Arguments), το αποτέλεσμα του Τίτλου (Title) της Εκπομπής (Show) είναι το Life In Pieces, που βρίσκεται στην 55 θέση των Θεάσεων (Viewers) και αντλείται από τη Στήλη (Column) 2. Εάν κάνουμε ένα διπλό κλικ πάνω στην Συνάρτηση (Function) στο Κελί (Cell) θα μπορούμε να δούμε όλη τη Συνάρτηση (Function) στην Γραμμή Συναρτήσεων (Formula Bar) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

How To Use The VLOOKUP Function in a Microsoft Excel Spreadsheet?

Στην παρακάτω εικόνα, τα ορίσματα της Συνάρτησης (Functions) VLOOKUP είναι τα εξής:

 • Τιμή_Αναζήτησης (Lookup_value): Κάνω αναζήτηση για τα Δεδομένα (Data) του κελιού (Cell) G4, όπου σε αυτήν την περίπτωση το νούμερο 10300 στην κατηγορία Θεατές (Viewers).
 • Πίνακας (Table_array): Κάνω αναζήτηση σε όλον τον Πίνακα (Table) που ονομάζεται TOP_100_SHOWS_OF_2018_2019__TOTAL_VIEWERS, για τα δεδομένα που θα ανακτηθούν.
 • Αριθμός_δείκτη_στήλης (Col_index_num): Θέλω το αποτέλεσμα να αντληθεί από τη Στήλη (Column) 3, που σε αυτήν την περίπτωση είναι το Δίκτυο (Network) της Εκπομπής (Show).
 • Περιοχή_αναζήτησης (Range_lookup): Κενό Για να βρούμε το πλησιέστερο ταίριασμα.

How To Use The VLOOKUP Function in a Microsoft Excel Spreadsheet?

Αφού έχουμε καταχωρίσει όλα τα Ορίσματα (Arguments), απλώς πατάμε στο κουμπί Οκ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Ορίσματα Συνάρτησης (Function Arguments) για να δούμε το αποτέλεσμα. Στην παρακάτω εικόνα, σύμφωνα με τα Ορίσματα (Arguments), το αποτέλεσμα του Δικτύου (Network) της Εκπομπής (Show) είναι το FOX, όπου οι Θεατές (Viewers) είναι 10300 και αντλείται από τη Στήλη (Column) 3. Εάν κάνουμε ένα διπλό κλικ πάνω στην Συνάρτηση (Function) στο Κελί (Cell) θα μπορούμε να δούμε όλη τη Συνάρτηση (Function) στην Γραμμή Συναρτήσεων (Formula Bar) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

How To Use The VLOOKUP Function in a Microsoft Excel Spreadsheet?

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Χρησιμοποιήσετε Την Συνάρτηση VLOOKUP Στο Microsoft Excel; (How To Use The VLOOKUP Function in Microsoft Excel?)

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube!!!

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s