Πώς Να Χρησιμοποιήσετε Την Συνάρτηση XLOOKUP Σε Ένα Φύλλο Εργασίας Του Microsoft Excel;

Posted on

Microsoft Excel Blog Banner

How To Use The XLOOKUP Function in a Microsoft Excel Spreadsheet?

Υπάρχουν αρκετές Συναρτήσεις (Formulas) διαθέσιμες στο Microsoft Excel. Υπάρχουν Συναρτήσεις (Functions), συνδυασμοί Συναρτήσεων (Functions), περισσότερες από ότι μπορούμε να φανταστούμε. Θα θυμόμαστε βέβαια, ότι όταν ψάχναμε για μία Συνάρτηση (Function) για να αναζητήσουμε και για να αντλήσουμε δεδομένα μέσα από ένα Πίνακα (Table) χρησιμοποιούσαμε την Συνάρτηση (Function) VLOOKUP. Συνάρτηση (Function) η οποία έχει περιγραφεί σε προηγούμενη ανάρτηση και μπορείτε να τη βρείτε εδώ. Τώρα έχουμε τη διάδοχος της VLOOKUP η οποία είναι η Συνάρτηση (Function) XLOOKUP. Ονομάζεται έτσι, γιατί μπορεί να κάνει αναζήτηση και οριζοντίως και καθέτως. Έτσι μας επιτρέπει να κάνει αναζήτηση ένα στοιχείο σε μία περιοχή ή έναν πίνακα και να επιστρέψει το αποτέλεσμα που ταιριάζει.

Η Συνάρτηση (Function) XLOOKUP έχει Πέντε Ορίσματα (Arguments), όπου τα τρία πρώτα είναι απαραίτητα και τα τελευταία δύο είναι προαιρετικά. Τα τρία πρώτα απαραίτητα ορίσματα είναι τα εξής:

 • Τιμή_αναζήτησης (lookup_value): Τι Ψάχνουμε
 • Πίνακας_αναζήτησης (lookup_array): Πού Να Το Βρούμε
 • Πίνακας_επιστροφής (return_array): Τι Να Επιστραφεί

Πώς Να Χρησιμοποιήσετε Την Συνάρτηση XLOOKUP Στο Microsoft Excel

Στην παρακάτω εικόνα, έχω καταχωρήσει τα Δεδομένα (Data) σε έναν Πίνακα (Table). Αυτό ο Πίνακας (Table) περιέχει πληροφορίες για Τηλεοπτικές Εκπομπές (TV Shows). Έχω τη σειρά Κατάταξης (Rank) μαζί με το Δίκτυο (Network) που δημιούργησε την Εκπομπή (Show) καθώς και το ποσοστό των Θεάσεων (Viewers). Τώρα θέλουμε λοιπόν, να βρούμε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την Τηλεοπτική Εκπομπή (Show) που βρίσκεται στην Κατάταξη (Rank) 96. Πληροφορίες όπως, Τίτλος (Title), Δίκτυο (Network) και Θεάσεις (Viewers).

How To Use The XLOOKUP Function in a Microsoft Excel Spreadsheet

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει το tab Τύποι (Formulas), και έπειτα από την περιοχή Βιβλιοθήκη Συναρτήσεων (Function Library), έχω επιλέξει την κατηγορία Αναζήτηση και Αναφορά (Lookup & Reference). Αφού επιλεγεί η κατηγορία Αναζήτηση και Αναφορά (Lookup & Reference), εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλες τις διαθέσιμες Συναρτήσεις (Functions), όπου και επιλέγω την Συνάρτηση (Function) XLOOKUP.

Τι κάνει η Συνάρτηση (Function) XLOOKUP; Κάνει Αναζήτηση Σε Ένα Εύρος Ή Έναν Πίνακα Για Μια Αντιστοίχιση Και Επιστρέφει Το Αντίστοιχο Στοιχείο Από Ένα Δεύτερο Εύρος Ή Πίνακα. Από Προεπιλογή, Χρησιμοποιείται Ακριβής Αντιστοίχιση (It Searches A Range Or An Array For A Match And Returns The Corresponding Item From A Second Range Or Array. By Default, An Exact Match Is Used).

How To Use The XLOOKUP Function in a Microsoft Excel Spreadsheet

Η σύνταξης της Συνάρτησης (Function) XLOOKUP είναι οι εξής:

XLOOKUP(τιμή_αναζήτησης;πίνακας_αναζήτησης;πίνακας_επιστροφής;εάν_

δεν_βρεθεί;λειτουργία_αντιστοίχισης;λειτουργία_αναζήτησης)

(XLOOKUP(lookup_value;array;return_array;if_not_found;match_mode;search_mode))

Αφού επιλεγεί η Συνάρτηση (Function) XLOOKUP, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορίσματα Συνάρτησης (Function Arguments) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα:

Πώς Να Χρησιμοποιήσετε Την Συνάρτηση XLOOKUP Σε Ένα Φύλλο Εργασίας Του Microsoft Excel;

Η Συνάρτηση Function (XLOOKUP) απαρτίζεται από τα εξής ακόλουθα ορίσματα:

 • Τιμή_αναζήτησης: Είναι Η Τιμή Για Αναζήτηση. Κάνει Αναζήτηση Σε Ένα Εύρος Ή Έναν Πίνακα Για Μια Αντιστοίχιση Και Επιστρέφει Το Αντίστοιχο Στοιχείο Από Ένα Δεύτερο Εύρος Ή Πίνακα. Από Προεπιλογή, Χρησιμοποιείται Ακριβής Αναζήτηση (Lookup_value: Is The Value To Search For. It Searches A Range Or An Array For A Match And Returns The Corresponding Item From A Second Range Or Array. By Default, An Exact Match Is Used)
 • Πίνακας_αναζήτησης: Είναι Ο Πίνακας Ή Το Εύρος Για Αναζήτηση. Κάνει Αναζήτηση Σε Ένα Εύρος Ή Έναν Πίνακα Για Μια Αντιστοίχιση Και Επιστρέφει Το Αντίστοιχο Στοιχείο Από Ένα Δεύτερο Εύρος Ή Πίνακα. Από Προεπιλογή, Χρησιμοποιείται Ακριβής Αναζήτηση (Lookup_array: Is the array or range to search. It searches a range or an array for a match and returns the corresponding item from a second range or array. By default, an exact match is used)
 • Πίνακας-επιστροφής: Είναι Ο Πίνακας Ή Το Εύρος Για Επιστροφή. Κάνει Αναζήτηση Σε Ένα Εύρος Ή Έναν Πίνακα Για Μια Αντιστοίχιση Και Επιστρέφει Το Αντίστοιχο Στοιχείο Από Ένα Δεύτερο Εύρος Ή Πίνακα. Από Προεπιλογή, Χρησιμοποιείται Ακριβής Αναζήτηση (Return_array: Is the array or range to return. It searches a range or an array for a match and returns the corresponding item from a second range or array. By default, an exact match is used)
 • Εάν_δεν_βρεθεί: Επιστρέφεται εάν δεν βρεθεί αντιστοιχία. Κάνει Αναζήτηση Σε Ένα Εύρος Ή Έναν Πίνακα Για Μια Αντιστοίχιση Και Επιστρέφει Το Αντίστοιχο Στοιχείο Από Ένα Δεύτερο Εύρος Ή Πίνακα. Από Προεπιλογή, Χρησιμοποιείται Ακριβής Αναζήτηση (If_not_found: Returned if not match is found. It searches a range or an array for a match and returns the corresponding item from a second range or array. By default, an exact match is used)
 • Λειτουργία_αντιστοίχισης: Καθορίζει τον τρόπο αντιστοίχισης της τιμής_αναζήτησης με τις τιμές στον πίνακα_αναζήτησης. Κάνει Αναζήτηση Σε Ένα Εύρος Ή Έναν Πίνακα Για Μια Αντιστοίχιση Και Επιστρέφει Το Αντίστοιχο Στοιχείο Από Ένα Δεύτερο Εύρος Ή Πίνακα. Από Προεπιλογή, Χρησιμοποιείται Ακριβής Αναζήτηση (Match_mode: We specify how to match lookup_value against the values in a lookup_array. It searches a range or an array for a match and returns the corresponding item from a second range or array. By default, an exact match is used)

Για το δικό μου παράδειγμα τα Ορίσματα (Arguments) που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι τα εξής:

 • Τιμή_αναζήτησης (Lookup_value): Είναι η τιμή 96, όπου και είναι η Κατάταξη (Rank) στο Κελί (Cell) F2 και το οποίο αναζητάμε.
 • Πίνακας-αναζήτησης (Lookup_array): Είναι η Στήλη (Column) Α, που περιέχει όλες τις Κατατάξεις (Ranks) από τους Τίτλους (Titles) των Εκπομπών (Shows) και που αναζητούμε.
 • TOP_100_SHOWS_OF_2018_2019__TOTAL_VIEWERS[Κατάταξη]
 • Πίνακας-επιστροφής (Return_array): Είναι οι Στήλες (Columns) B, C και D, όπου και θέλουμε τα αποτελέσματα να αντλούνται και που αναζητούμε.

TOP_100_SHOWS_OF_2018_2019__TOTAL_VIEWERS[[Τίτλος]:[Θεατές (000)]]

 • Εάν_δεν_βρεθεί: (If_not_found)
 • Λειτουργία_αντιστοίχισης: (Match_mode)

How To Use The XLOOKUP Function in a Microsoft Excel Spreadsheet

Αφού συμπληρώσουμε όλα τα Ορίσματα (Arguments), απλώς πατάμε στο κουμπί Οκ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Ορίσματα Συνάρτησης (Function Arguments) για να δούμε τα αποτελέσματα. Στην Κατάταξη (Rank) 96, ο Τίτλος (Title) είναι 24 Hours, το Δίκτυο (Network) είναι CBS και οι Θεάσεις (Viewers) είναι 4.475. Τρία αποτελέσματα σε ένα. Εάν κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω στο Κελί (Cell) με τη Συνάρτηση (Function), θα μπορούμε να δούμε όλη τη Συνάρτηση (Function) στη Γραμμή Συνάρτησης (Formula Bar) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

How To Use The XLOOKUP Function in a Microsoft Excel Spreadsheet

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει Πώς Να Χρησιμοποιήσετε Την Συνάρτηση XLOOKUP Σε Ένα Φύλλο Εργασίας Του Microsoft Excel; (How To Use The XLOOKUP Function in Microsoft Excel?)

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube!!!

YouTube Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s