Εισαγωγή Online Εικόνων Στο Word 2013

Posted on Updated on

How To Insert Online Pictures in Word 2013

Δεν υπάρχουν τόσες εικόνες στη Συλλογή Clip Art, ή δεν έχουμε τις κατάλληλες εικόνες αποθηκευμένες στον υπολογιστή μας να χρησιμοποιήσουμε;

Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε πια, γιατί με την Νέα Έκδοση του Office μπορούμε να Εισάγουμε Online Εικόνες (Insert Online Pictures) στα έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις και ακόμα σε μηνύματα.

01

Όπως όλοι θα γνωρίζουμε, για να εισάγουμε μία εικόνα σε ένα έγγραφο του Word θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert)και έπειτα να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Απεικονίσεις (Illustrations). Στην καινούργια έκδοση του Word, στην περιοχή αυτή υπάρχει η εντολή Insert Online Pictures (Εισαγωγή Online Εικόνων).

Read the rest of this entry »

Advertisements

How To Insert Online Pictures in Word 2013

Posted on Updated on

Not so many pictures in Clip Art, or we don’t have the appropriate images saved on our computer for use in Office?

Not to worry about it anymore, because with the New Office we can Insert Online Pictures in our documents, spreadsheets, presentations and even messages.

01

As we all know, to insert a picture in a Word document we must select the Insert tab, and then navigate to the area of the ribbon named Illustrations. In the new version of Word, in this area now, is the command Online Pictures where once selected the Insert Pictures window appears as shown above:

Read the rest of this entry »

Εισαγωγή Online Video Σε Έγγραφο του Word

Posted on Updated on

How To Insert A Online Video In Word

Όλοι πιστεύω θα έχουμε αναρωτηθεί εάν υπάρχει τρόπος για να εισάγουμε ένα video σε ένα έγγραφο του Word.  Όχι μόνο στις παρουσιάσεις μας ή παρουσιάζοντάς τα στο διαδίκτυο.  Λοιπόν, με το Νέο Office έχουμε τη δυνατότητα!!! Τα βήματα που χρειάζονται περιγράφονται παρακάτω.

Για να εισάγουμε ένα Online Video θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Insert (Εισαγωγή) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Media (Μέσα) επιλέγουμε την εντολή Online Video όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Αφού επιλέξουμε την εντολή εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Insert Video (Εισαγωγή Video) όπου έχουμε τις εξής τρεις (3) επιλογές:

  • Bing Video Search (Search the web)-(Μηχανή Αναζήτησης Video Bing)
  • YouTube (The largest worldwide video-sharing community)-(Η μεγαλύτερη παγκόσμια κοινότητα διαμοιρασμού Video)
  • From a Video Embed Code (Paste the embed code to insert a video from a web site)-Από Κώδικα Ενσωμάτωσης Video (Επικόλληση ενσωμάτωσης κώδικα για εισαγωγή video από τοποθεσία ιστού)

01

 

Read the rest of this entry »

How To Insert A Online Video In Word

Posted on Updated on

We have all probably thought if there was a way in order to insert a video in a Word document. Not only in our presentations, or demonstrating them online. Well, with the New Office we have the way!!! The steps are quite simple and described below.

In order of us to Insert an Online Video we must select the Insert Tab and then from the area of the ribbon named Media we have to select the Online Video command as shown in the image below:

Once selected, the Insert Video window appears where we can select from the following three (3) options:

  • Bing Video Search (Search the web)
  • YouTube (The largest worldwide video-sharing community)
  • From a Video Embed Code (Paste the embed code to insert a video from a web site)

01

 

Read the rest of this entry »

Συνέχιση Ανάγνωσης Στο Word 13

Posted on Updated on

Resume Reading in Word 13

Επεξεργαζόμαστε ένα έγγραφο στο Word αλλά για κάποιο λόγο πρέπει να κλείσουμε το έγγραφο για να συνεχίσουμε την επεξεργασία του αργότερα. Ωραία, Κανένα Πρόβλημα. Αλλά ποιο σημείο του εγγράφου επεξεργαζόμασταν την τελευταία φορά; Δεν θυμόμαστε!!!

Το Word 13 το έχει προνοήσει!!!

Όταν κλείσουμε το έγγραφό μας στο Microsoft Word 13, την επόμενη φορά που θα το ανοίξουμε εμφανίζεται το Resume Reading (Συνέχιση Ανάγνωσης) στο δεξιό μέρος της οθόνης όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Το Resume Reading (Συνέχιση Ανάγνωσης) μας καλωσορίζει πίσω και μας συμβουλεύει να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε την τελευταία φορά.

Αναφέρει τον αριθμό της σελίδας στην οποία δουλεύαμε την τελευταία φορά και το ακριβές σημείο. Επίσης μας αναφέρει και το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε πριν την τελευταία επεξεργασία του συγκεκριμένου εγγράφου.

Στην παρακάτω εικόνα μας ειδοποιεί ότι δουλεύαμε στη Σελίδα 100 πριν μερικά δευτερόλεπτα.

A Few Seconds Ago

Στην παρακάτω εικόνα έχω κλείσει το έγγραφο και το έχω ξανά ανοίξει αργότερα. Το Resume Reading (Συνέχιση Ανάγνωσης) μας ειδοποιεί και πάλι ότι δουλεύαμε στη Σελίδα 100, πριν από Έξι (6) λεπτά.

Read the rest of this entry »

Resume Reading in Word 13

Posted on Updated on

We are working on a document in Word but for some reason we have to close the document and continue editing it later. Okay, No problem. But where was the last part of the document that we were editing? Don’t remember!!!

Word 13 has thought about it.

If we close our document in Microsoft Word 13, the next time we open it at the right of the screen the Resume Reading pane will appear as we can see in the image below.

The Resume Reading welcomes us back and advises us to pick up where we left off.

It mentions the number of the page that we were last working on and even the exact spot. It also notifies us how long ago we were working on the specific document.

In the image below it notifies us that we were working on Page 100, a few seconds ago.

A Few Seconds Ago

In the image below I had closed the document and re-opened it later. The Resume Reading notifies again that we were working on Page 100, Six (6) minutes ago.

Read the rest of this entry »

Άνοιγμα και Επεξεργασία Αρχείων PDF στο Word 13

Posted on Updated on

Open and Edit PDF Files in Word 13

Θέλουμε να επεξεργαστούμε ένα αρχείο PDF (Portable Document Format) στο Word και δεν μπορούμε; Τώρα με το Word 2013 έχουμε πλέον τη δυνατότητα. Αυτή η έκδοση του Word είναι η πρώτη με την οποία μπορούμε πλέον να ανοίξουμε ένα αρχείο PDF και να το επεξεργαστούμε μέσα από το Word.

Δεν χρειάζονται πλέον να κατεβάσουμε πρόσθετα ή εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών!!!

Σε προηγούμενες εκδόσεις του Word όπως 2007 και 2010, είχαμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε αρχεία PDF μέσα από το Word, αλλά τώρα έχουμε τη δυνατότητα και να επεξεργαστούμε αρχεία PDF μέσα στο Word.

Για να επεξεργαστούμε ένα αρχείο PDF μέσα στο Word θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Πρώτα θα πρέπει να ανοίξουμε το Word 13.

Έπειτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab File (Αρχείο) για να περάσουμε σε προβολή backstage και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την εντολή Open (Άνοιγμα) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

File - Open

Εδώ θα πρέπει να εντοπίσουμε τη θέση του αρχείου PDF. Μπορούμε να επιλέξουμε την εντολή Browse (Αναζήτηση), όπου εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Open (Άνοιγμα).

Read the rest of this entry »